Bezpečnost práce, požární ochrana, koordinátor BOZP na staveništi
  Bezpečnost práce, požární ochrana, koordinátor BOZP na staveništi
   Bezpečnost práce, požární ochrana, koordinátor BOZP na staveništi

  Bezpečnost práce, požární ochrana, koordinátor BOZP na staveništi

BOZP & PO BRNO

AVESYS s.r.o.

BOZP & PO BRNO

Bezpečnost práce ( BOZP )

Zpracování a vedení dokumentace BOZP

-     kategorizace prací,

-     vyhodnocení rizik,

-     stanovení termínů prohlídek zaměstnanců dle kategorizace, profesí a rizik,

-     stanovení povinných odborných školení a jejich termínů pro zajištění stanovené odborné způsobilosti pro vykonávané činnosti,

-     vyhodnocení rizik pro poskytování osobních ochranných prostředků,

-     provozní řády – skladů, kotelen, prací na stavbách, dopravní provozní řády apod.,

-     směrnice zakázaných prací,

-     plán školení,

-     zpracování plánů kontrol, údržby, revizí vyhrazených technických zařízení,

-     certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001.

Školení BOZP

-     zaměstnanců,

-     vedoucích pracovník,

-     řidičů referentských vozidel,

-     práce ve výškách.

 

Zajištění plnění úkolů na poli BOZP

-     provádění bezpečnostního značení na pracovišti v souladu s platnou legislativou,

-     vedení dokumentace BOZP,

-     pravidelné kontroly BOZP objektů, provozů a pracovišť,

-     provádění ročních prověrek BOZP,

-     dohled nad prováděním předepsaných kontrol a revizí technických zařízení,

-     dohled nad prováděním předepsaných školení a odbornou způsobilostí zaměstnanců,

-     řešení pracovních úrazů vč. zpracování stanovené dokumentace,

-     zpracování návrhů na odškodnění pracovních úrazů,

-     používání a platnost bezpečnostního značení,

-     asistence při kontrolách Oblastního inspektorátu práce státních orgánů a Krajské hygienické stanice.  (Povinnosti na poli BOZP plynoucí z platné legislativy… )

Požární ochrana ( PO )

Zpracování a vedení dokumentace PO

-     začlenění dle provozované činnosti,

-     posouzení požárního nebezpečí,

-     stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

-     požární řád,

-     požární poplachové směrnice,

-     požární evakuační plán,

-     dokumentace zdolávání požárů,

-     řád ohlašovny požárů,

-     tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

-     dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

-     požární kniha.

 

Trvalé zajištění plnění úkolů na poli PO

-     průběžná aktualizace dokumentace PO

-     provádění bezpečnostního značení na pracovišti v souladu s platnou legislativou

-     preventivní požární prohlídky ve lhůtách a rozsahu dle požadavku právních předpisů, vnitřní kontroly objektů, provozů a pracovišť

-     dohled nad prováděním předepsaných kontrol a revizí technických zařízení

-     dohled nad prováděním předepsaných školení a odbornou způsobilostí zaměstnanců

-     provádění cvičných požárních poplachů

-     účast při kontrolách Státního požárního dozoru HZS

 

Školení PO

-     školení zaměstnanců,

-     školení vedoucích zaměstnanců,

-     odborná příprava preventistů požární ochrany,

-     odborná příprava preventivní požární hlídky.  (Povinnosti na poli PO plynoucí z platné legislativy… )

 Koordinátor BOZP na staveništi

-     ve fázi přípravy stavby

-     ve fázi provádění stavby   více… (Koordinátor BOZP...)

 

                            

Ověřená firma

AVESYS s.r.o. - ekatalog.czBezpečnost práce, koordinátor BOZP - ekatalog.cz

Videa UVEX:

     Zátkové chrániče sluchu

 

  Ostřel zorníků brýlí


Produktové katalogy UVEX:

Ochranné brýle

 

Ochrana sluchu

 

Ochrana hlavy

 

 

 

Rychlý kontakt

Rychlé kontaktní údaje ve formátu vCard do vašeho chytrého mobilu.